Liikmetele

Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühendus on teatriuurimise, teatrikriitika ning nende õpetamise alal tegutsevaid inimesi ühendav organisatsioon. Ühenduse liikmeks võib olla teatriuurimise, teatrikriitika ja/või nende õpetamise alal tegutsev füüsiline isik, kes on valmis aktiivselt osalema Ühenduse eesmärkide elluviimisel ja täitma põhikirja nõudeid. Liikmeks saamise eelduseks on kas erialane magistrikraad või vähemalt kahe aasta pikkune aktiivne tegevus teatriuurimises, teatrikriitikas ja/või nende õpetamises. Organisatsiooni astumiseks tuleb esitada juhatusele kirjalik avaldus ja CV koos kahe ETUKÜ-sse kuuluva soovitaja allkirjadega. Liikmeks saamise otsustab juhatus ühe kuu jooksul.

ETUKÜ on Eesti Teatriliidu (ETL) alaliit. ETL-i astumiseks tuleb esitada selle juhatusele kas e-posti teel, posti teel (Uus tn 5, Tallinn 10111) või isiklikult kirjalik avaldus ning täidetud isikukaart. Liikmeks astumise otsustab ETL-i juhatus ühe kuu jooksul.

Eesti Teatriliidu liikmel on õigus saada teatrites liikmesoodustust ning tervise- ja matusetoetust. Lisaks sellele nõustab Teatriliidu liikmeid kõikides tööalastes küsimustes õigusnõunik. Rohkem infot toetuste kohta leiate siit.

ETUKÜ liikmemaks

ETUKÜ liikmemaks on 20 eurot aastas, maksetähtaeg on 31. jaanuar. Üle 70-aastased liikmed on liikmemaksust vabastatud. ETUKÜ arveldusarve SEB pangas on EE401010220213725227.

Eesti Teatriliidu liikmemaks

Eesti Teatriliidu liikmemaks on tegevliikmele 1% sotsiaalmaksuga maksustatavast tulust, kuid mitte vähem kui 66 eurot aastas (5,5 eurot kuus).

Liikmemaksu on võimalik vähendada isikliku motiveeritud avalduse alusel kuni 50 euroni aastas. Liikmemaksu soodustust antakse ühe avalduse põhjal kuni aastaks, soodustust võib taotleda korduvalt. Lapsehoolduspuhkusel olijad vabastatakse liikmemaksust avalduse alusel kuni tööle asumiseni või lapse 3-aastaseks saamiseni.

Mittetöötavatele seeniorliikmetele (k.a mittetöötavatele väljateenitud aastate pensionäridele) on teatriliidu liikmemaks on 12 eurot aastas, mis tuleb tasuda sama aasta lõpuks. 70-aastased ja vanemad liikmed on liikmemaksust vabastatud.

Maksta võib nii kuu- kui aastapõhiselt, ETL-i raamatupidamine ja revisjonikomisjon teevad kokkuvõtte kalendriaasta lõpus, st. liikmemaks peab olema laekunud vastava aasta lõpuks. ETL-i arveldusarve SEB pangas on 10022002583001.

Toetuste taotlemine erialaseks täiendamiseks

ETUKÜ toetab tänu Kultuurkapitali eraldatud tegevustoetusele oma liikmeid järgmiselt.

Teatripiletite kompenseerimine
Kompenseeritakse välisteatrite pileteid (nii välismaal kui Eestis nähtud etendused) 50% ulatuses pileti maksumusest. Pärast etendus(t)e vaatamist tuleb esitada esimesel võimalusel avaldus koos piletitega. Toetuste maksmise teeb hõlpsamaks see, kui annate planeeritavast külastusest varakult teada.

Enesetäiendusreisid (välisfestivalidel, seminaridel ja konverentsidel osalemine jms)
Maksimaalne reisitoetus välisfestivali külastamiseks on 200 eurot (vajadusel tehakse ka erandeid). Avaldus vaadatakse juhatuse poolt läbi ning otsustatakse toetuse summa vastavalt võimalustele. Toetust makstakse pärast reisi toimumist kuludokumentide (transport, majutus jms) alusel. Võimalusel teatada oma plaanitavast reisist vähemalt 3 kuud ette. Palume esmajärjekorras taotleda toetust spetsiaalsetest sihtfondidest (Kultuurkapital, SA Archimedes jt).