Põhikiri

Vastu võetud 13.10.2012 MTÜ Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühenduse asutamiskoosolekul. 6.11.2012 allkirjastas MTÜ Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühendus ühinemisleping Eesti Teatriliiduga.

MTÜ Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühendus põhikiri


1. ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühing Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühendus (edaspidi Ühendus) on avalikes huvides tegutsev vabatahtlik erialaühendus, mis koondab teatriuurimise, teatrikriitika ning nende õpetamise alal tegutsevaid isikuid. Ühenduse asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.2. Ühenduse ametlik nimi inglise keeles on Estonian Association of Theatre Researchers and Theatre Critics, saksa keeles Estnische Verein für Theaterwissenschaftler und Theaterkritiker, prantsuse keeles Association Estonienne des Chercheurs de Théâtre et Critiques de Théâtre.
1.3. Ühenduse eesmärgiks on teatriuurimise ja teatrikriitika alal tegutsevate isikute ühendamine nende erialaste, majanduslike ja õiguslike huvide kaitseks, mille saavutamiseks tehakse järgmist:
1.3.1. teatrikunsti uurimise, jäädvustamise ja teatrikriitika edendamine;
1.3.2. erialase informatsiooni vahendamine;
1.3.3. erialase suhtlemise korraldamine;
1.3.4. erialase hariduse ja enesetäiendamise edendamine;
1.3.5. liikmete huvide esindamine;
1.3.6. erialaste kõnekoosolekute, konverentside, seminaride jt ürituste korraldamine, abirahade, stipendiumite ja auhindade asutamine, kirjastamine;
1.3.7. koostöö tegemine teiste kunsti-, haridus- ja kultuuriorganisatsioonidega Eesti Vabariigis ja välismaal.

2. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1. Ühenduse liikmeks võib olla teatriuurimise, teatrikriitika ja/või nende õpetamise alal tegutsev füüsiline isik, kes on valmis aktiivselt osalema Ühenduse eesmärkide elluviimisel ja täitma põhikirja nõudeid. Liikmeks saamise eelduseks on kas erialane magistrikraad või vähemalt kahe aasta pikkune aktiivne tegevus teatriuurimises, teatrikriitikas ja/või nende õpetamises.
2.2. Ühenduse liikmeks saamiseks tuleb esitada Ühenduse juhatusele kirjalik avaldus. Avaldusele peab olema lisatud elulookirjeldus ja vähemalt kahe Ühenduse liikme kirjalik soovitus.
2.3. Juhatus otsustab liikmeks vastuvõtmise esimesel juhatuse koosolekul avalduse laekumise päevast arvates.
2.4. Ühenduse liikmel on õigus:
2.4.1. osaleda Ühenduse üldkoosolekul hääleõigusega, valida ja olla valitud Ühenduse juht- ja kontrollorganitesse;
2.4.2. volitada teist Ühenduse liiget enda esindamiseks üldkoosolekul. Üks Ühenduse liige võib korraga esindada kuni kaht Ühenduse liiget.
2.4.3. esitada üldkoosolekule ja juhatusele arutamiseks ettepanekuid Ühenduse tegevust puudutavates küsimustes
2.4.4. algatada osakondade loomist. Üldkoosolekul arutamiseks esitatavad ettepanekud ning algatused esitatakse juhatuse kaudu;
2.4.5. esitada kandidaate Ühenduse valitavatesse organitesse;
2.4.6. esitada üldkoosolekule järelpärimisi valitavate organite tegevuse suhtes;
2.4.7. esitada avaldust oma liikmemaksu vähendamiseks;
2.4.8. astuda juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel igal ajal Ühendusest välja.
2.5. Ühenduse liige võidakse Ühendusest välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:
2.5.1. ei tasu kahe järjestikuse aasta jooksul liikmemaksu;
2.5.2. on kahjustanud Ühenduse mainet;
2.5.3. on esitanud Ühendusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine Ühenduse liikmeks ei olnud õiguspärane.
2.6. Ühenduse liige on kohustatud:
2.6.1. järgima põhikirja ja üldkoosoleku otsuseid;
2.6.2. täitma Ühenduse juhatuse otsuseid;
2.6.3. tasuma liikmemaksu.
2.7. Asutajaliikmeks saavad olla Eesti Teatriuurijate Ühenduse ja Eesti Teatrikriitikute Ühenduse tegevliikmed.

3. ÜLDKOOSOLEK

3.1. Ühenduse kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik Ühenduse liikmed. Üldkoosolek:
3.1.1. määrab juhatuse suuruse, volituste kehtimise aja ja valib selle liikmed;
3.1.2. määrab revisjonikomisjoni suuruse ja valib selle liikmed;
3.1.3. otsustab liikmemaksu suuruse;
3.1.4. kinnitab Ühenduse tegevuskava;
3.1.5. kinnitab Ühenduse tegevuse eelarve ja aruanded;
3.1.6. võib asutada teatud ülesannete täitmiseks alalisi või ajutisi osakondi, allasutusi, fonde, toimkondi ja komisjone, kehtestada nende töökorda ning nende tegevust lõpetada;
3.1.7. otsustab Ühenduse põhikirja muudatusi;
3.1.8. otsustab Ühenduse tegevuse lõpetamise, ühinemise ja jagunemise.
3.2. Üldkoosoleku kutsub kokku Ühenduse juhatus vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui üks kord aastas.
3.3. Juhatus on kohustatud kokku kutsuma Ühenduse erakorralise üldkoosoleku, kui seda nõuab vähemalt veerand (1/4) Ühenduse liikmetest. Nõudmine tuleb esitada juhatusele kirjalikult, tuues ära koosoleku kokkukutsumise põhjuse.
3.4. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab juhatus Ühenduse liikmetele üldjuhul vähemalt neliteist päeva, erakorralise koosoleku puhul vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist.
3.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab isiklikult või oma volitatud hääle kaudu osa üle ½ Ühenduse liikmetest. Kui juhatuse poolt määratud ajaks üldkoosolekule tarvilikku arvu liikmeid ei ilmu, siis lükatakse koosolek edasi ühe tunni võrra ja see koosolek on otsustusvõimeline olenemata kohalviibijate arvust.
3.6. Otsuseid võetakse vastu lihthäälteenamusega.

4. JUHATUS

4.1. Ühenduse juhatus on Ühenduse täidesaatev organ, kes korraldab Ühenduse tegevust põhikirja ja üldkoosoleku otsuste põhjal.
4.2. Juhatusel on kolm kuni viis liiget, kes valitakse üldkoosoleku poolt üheks kuni kolmeks aastaks. Täpne juhatuse liikmete arv otsustatakse üldkoosoleku poolt.
4.3. Igal liikmel on õigus esitada uue juhatuse liikme kandidaate, edastades kandidaadi nime ja kirjaliku nõusoleku juhatusele.
4.4. Juhatus moodustatakse üldkoosolekul enim hääli saanud kandidaatidest. Häälte võrdsel jagunemisel korraldatakse võrdse arvu hääli saanud kandidaatide vahel kordusvalimised.
4.5. Juhatus valib enda hulgast juhatuse esimehe ja vajadusel kuni kaks aseesimeest, kes korraldavad juhatuse tegevust.
4.6. Juhatus:
4.6.1. valmistab ette üldkoosolekuid;
4.6.2. koostab tegevuskava;
4.6.3. korraldab üldkoosoleku otsuste täitmist;
4.6.4. võtab vastu ja arvab välja liikmeid;
4.6.5. kehtestab toetuste andmise korra ning määrab toetusi;
4.6.6. vähendab liikme isikliku avalduse põhjal liikmemaksu;
4.6.7. esindab Ühendust suhetes teiste organisatsioonide ja üksikisikutega;
4.6.8. kinnitab palgalisi ametikohti, sõlmib töölepinguid ning juhib ja kontrollib töötajate tegevust;
4.6.9. asutab teatud ülesannete täitmiseks alalisi või ajutisi osakondi, allasutusi, fonde, toimkondi ja komisjone ning lõpetab nende tegevuse;
4.6.10. kinnitab juhatuse töökorra;
4.6.11. otsustab muid küsimusi, mis on seaduse või põhikirjaga antud juhatuse pädevusse.
4.7. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb 2/3 liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
4.8. Juhatuse koosoleku võib kokku kutsuda iga Juhatuse liige, teatades sellest teistele juhatuse liikmetele ette vähemalt seitse päeva.
4.9. Juhatuse liikmel on õigus oma äranägemisel paluda koosolekust osa võtma teisi isikuid. Selliste isikute koosolekule lubamise ja neile sõna andmise otsustab juhatus.
4.10. Juhatuse liikme taandumisel asub tema kohale asendusliige (üldkoosolekul järgmine hääli saanud isik).
4.11. Ühenduse esimees ja aseesimehed on Ühenduse ametlikud allkirjaõiguslikud esindajad koosolekutevälisel ajal, juhindudes oma tegevuses ülesannetest, mis on neile delegeeritud üldkoosoleku ja juhatuse poolt.

5. REVISJONIKOMISJON

5.1. Ühenduse järelevalveorganiks on revisjonikomisjon, mille pädevuses on:
5.1.1. juhatuse tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse kontrollimine;
5.1.2. üldkoosoleku otsuste täitmise kontrollimine;
5.1.3. Ühenduse rahaliste ja muude vahendite laekumise ja kasutamise kontrollimine.
5.2. Revisjonikomisjonil on üks (revident) kuni kolm liiget, kes valitakse üldkoosoleku poolt kuni kolmeks aastaks. Revisjonikomisjon moodustatakse üldkoosolekul enim hääli saanud kandidaatidest. Häälte võrdsel jagunemisel korraldatakse võrdse arvu hääli saanud kandidaatide vahel kordusvalimised. Revisjonikomisjoni liige ei tohi olla samaaegselt Juhatuse liige ega Ühenduse raamatupidaja.
5.3. Kui revisjonikomisjonil on enam kui üks liige, võivad nad enda hulgast valida komisjoni esimehe, kes korraldab komisjoni tegevust.
5.4. Revisjonikomisjoni otsused võetakse vastu komisjoni koosseisu lihthäälteenamusega.

6. OSAKONNAD

6.1. Ühenduse liikmete ettepanekul ja juhatuse või üldkoosoleku otsusega võidakse moodustada Ühenduse tegevuse korraldamiseks osakondi.
6.2. Osakonna moodustamiseks on vaja vähemalt viie Ühenduse liikme kirjalikku nõusolekut.
6.3. Juhatus nimetab osakonna liikmete ettepanekul Ühenduse liikmete hulgast osakonna juhi, kes vahendab osakonnas toimuvat juhatusele ning vastupidi.
6.4. Osakond on vabatahtlik ühendus, millel on õigus kuuluda rahvusvahelistesse organisatsioonidesse.
6.5. Osakonnal ei ole juriidilise isiku õiguseid.
6.6. Ühenduse juhatusel on õigus tühistada osakondades tehtud põhikirjale mittevastavad otsused.
6.7. Osakonna töö lõpeb ½ osakonna liikmete ettepanekul juhatuse otsusega.

7. MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

7.1. Ühendus võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.
7.2. Ühendus tasub riiklikke ja kohalikke makse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
7.3. Ühendus lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
7.4. Ühenduse tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.